Prekladateľské služby

Preklady z/do ukrajinského a ruského jazyka, korektúry textov a tlmočnícke služby

 • Kvalitné preklady do ukrajinského a ruského jazyka
 • Korektúry preložených textov rodeným hovorcom
 • Sprostredkovanie úradných prekladov
 • Odborné preklady pre právnické a fyzické osoby
 • Preklady obchodnej dokumentácie(cenové ponuky, cenníky, katalógy, obchodné zmluvy, protokoly, ročné zúčtovania, obchodná korešpondencia, podnikateľské plány, stanovy, prezentácia, dotazníky, program konferencie)
 • Preklady právnických dokumentov
 • Preklady technických textov, návodov, brožúr
 • Preklady lekárskych, chemických a všeobecných odborných textov
 • Lokalizácia webových stránok
 • Tlmočnícke služby
 • Tlmočenie obchodných jednaní

Prečo s nami spolupracovať:

Dodáme Vám profesionálne preklady z/do ukrajinského a ruského jazyka za optimálne ceny. Individuálne pristupujeme ku každému zákazníkovi. Máme dlhoročne skúsenosti v prekladaní a tlmočení. Plníme požiadavky zákazníka. Dodržiavame odbornú terminológiu.

Ďalšie služby:

Sprievodcovské, konsaltingové, tlmočnícke služby v ruskom/ukrajinskom a slovenskom jazyku počas konferencií, seminárov, veľtrhov a obchodných rokovaní na Slovensku:

 • Zastúpenie slovenských firiem na trhu rusky hovoriacich krajín.
 • Vyhľadávanie obchodných partnerov, produktov a služieb podľa požiadaviek zákazníkov.
 • Nadväzovanie kontaktov s potenciálnymi partnermi .
 • Služby pre rusky hovoriacich investorov v oblasti investícii na Slovensku.
 • Organizovanie  služobných ciest a rokovaní.
 • Sprievodcovské služby na veľtrhoch a iných slovensko-ruských podujatiach.
 • Tlmočenie a príprava dokumentov v ruskom jazyku počas rokovaní.
 • Sprievodcovské služby pre rusky hovoriace firmy na Slovensku.
 • Príprava zmlúv a kontraktov, spracovanie obchodnej korešpondencie, dodávateľských, obchodných a bankových dokumentov v ruštine.